icon-c9

"Tenim tot els mitjans humans i material per fer actuacions ràpides. El subministrament d'aigua, gas i electricitat és essencial per la població"

 

CANALITZACIONS I OBRES HIDRÀULIQUES 

ORL està especialitzada en el sector de les obres públiques i en la realització de xarxes d'abastament d'aigua i clavegueram de les ciutats i polígons idustrials

Realitzem des del muntatge de canonades, peces especials, vàlvules, escomeses ...
Xarxes de proveïment d'aigua potable, aigua regenerada, xarxes contra incendis,  ...
Renovacions de xarxa en Urbanitzacions i àrees industrials
Projectes de conformitat Tècnica.

Col.laborem i contractista de distribució integral de Aigües de Terrassa, l'activitat de la qual consisteix en la captació de nous punts de subministrament, la construcció de xarxes i escomeses, la realització d’instal·lacions receptores individuals i col·lectives

Som  també una empresa col·laboradora de Gas natural Serveis SDG, S.A.,  Aigües de Terrassa, AGBAR,  oferint una atenció per avaries en talls de subministrament.

ORL és una companyia especialitzada en la gestió i el manteniment de serveis bàsics, tant en l’àmbit públic com privat, amb una clara orientació cap al cicle integral de l’aigua en tots els seus possibles usos: domèstic, industrial i agrícola. L’empresa disposa de tots els mitjans humans i materials per a la gestió o prestació del servei amb les màximes garanties.

 

ESPECIALITZACIÓ EN CLAVEGUERAM

ORL disposa de mitjans i gran experiència en treballs de clavegueram

Desembussos.
Neteja general de la xarxa de sanejament.
Contractes de manteniment per a tot tipus d'instal·lacions en polígons, i xarxes públiques
Equips de buidatge per inundacions de soterranis i garatges.
Localització d'arquetes ocultes.
Construcció de tapes d'arquetes.
Reparacions de la xarxa de clavegueram.
Camió cisterna per succió de pous negres, fosses sèptiques, separadors de greix, etc.
CAT